ΕΛ

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Υ.Φ.Ο.- ΟΤΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Διευθυντών – Αρχιμουσικών – Υπαρχιμουσικών  Φιλαρμονικών Ορχηστρών – Ο.Τ.Α

Ο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Υ.Φ.Ο.-ΟΤΑ (Πρώην Π.Σ.Α.Φ.Ο.) ιδρύεται το 2004 ως νομικά συστημένο επαγγελματικό σωματείο έπειτα από την ανάγκη δημιουργίας ενός Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών, Αρχιμου-σικών, Υπαρχιμουσικών μπάντας που θα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Σκοποί του Συλλόγου εκτός των άλλων, είναι η διάδοση στην Ελληνική κοινωνία της ιδέας της σύγχρονης Φιλαρμονικής Ορχή-στρας, η οποία θα αποτελείται από μουσικούς καταρτισμένους τόσο θεωρητικά όσο και ως προς χειρισμό των οργάνων της μπάντας, υπό την καθοδήγηση και διεύθυνση ικανών Αρχιμου-σικών.

Επίσης την επιδίωξη  ίδρυσης περισσότερων φιλαρμονικών ορχηστρών στα πλαίσια των Περιφερειών, των Νομαρχιών και των Δήμων αλλά και η επαφή των Φιλαρμονικών με σκοπό την ενημέρωση και διοργάνωση Φεστιβάλ,  Επιμορφωτικών Σεμι-ναρίων, Συναντήσεων και οτιδήποτε αφορά τον κλάδο των Αρχιμουσικών αλλά και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας γενικό-τερα.

Το 2007 τίμησε τον Νικηφόρο Νευράκη, διακεκριμένο Αρχιμου-σικό, με συναυλία που δόθηκε στην Αθήνα.

Με την μέχρι τώρα πορεία του ο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Υ.Φ.Ο.-ΟΤΑ έχει επιδεί-ξει έντονη παρουσία σε όλη την Επικράτεια τόσο για την ενημέ-ρωση όσο και για την επίλυση εργασιακών θεμάτων των Αρχιμουσικών.

Το Δ.Σ στην Περιφέρεια επισκέφθηκε την Κέρκυρα στις 1 Νοεμβρίου 2008 στο Σκριπερό και συζήτησε θέματα που αφορούν τον κλάδο των Αρχιμουσικών.

   Στα πλαίσια της 7ης Γενικής Συνέλευσης που έγινε στο Αγρίνιο 29&30 Μαρτίου 2008 πραγματο-ποίησε το 1ο Πανελλήνιο Σεμινά-ριο Κινησιολογίας και Διεύθυνσης με διδάσκοντα τον καταξιωμένο Αρχιμουσικό κ. Μίλτο Λογιάδη.

Συνάμα ξεκίνησε την λειτουργία της Ορχήστρας των Αρχιμου-σικών που για πρώτη φορά καθιερώθηκε ως θεσμός με τη Συναυλία που δόθηκε στο Αγρίνιο στις 29 Μαρτίου 2008.

Οι εμφανίσεις της Ορχήστρας των Αρχιμουσικών συνεχίστηκαν με τη 2η Συναυλία που έδωσε στο Σιδηρόκαστρο Σερρών στις 29 Μαρτίου 2009, η 3η, στην Τελετή Λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών στην Σίνδο στις 30 Αυγούστου 2009  υπό τη Δ/νση του  Αρχιμουσικού κ. Leon J. Bly, και η 4η στην ΚΩ στις 8 Ιουλίου 2010 στην Λήξη του Διεθνούς Φεστιβάλ φιλαρμονικών Ορχηστρών.

Το 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Κινησιολογίας και Διεύθυνσης πραγματοποιήθηκε στη Σίνδο στις 29 Αυγούστου 2009 από τον Μαέστρο και  πρόεδρο της WASBE κύριο Leon J. Bly

Το 3ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Κινησιολογίας και Διεύθυνσης  πραγματοποιήθηκε στην ΚΩ 6 – 8 Ιουλίου του 2010 από τον Μαέστρο κ. Leon J.Bly.

Το 4ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Αρχιμουσικών πραγματοποιήθηκε στη Σίνδο 27-28 Αυγούστου 2011 με θέμα, ορθοσωμική για Μαέστρους και η ακοή στους Μουσικούς.

EN

PA.SY.D.A.Y.F.O – OTA

Hellenic Philharmonic Orchestra Conductors Head-Musicians Association- Association of Local Authoriies

The Hellenic Philharmonic Orchestra Conductors Head-Musicians Association- Association of Local Authoriies is founded in 2004 as a legally registered professional association upon the need to create a Hellenic Philharmonic Orchestra Conductors Head-Musicians Association which will play an important role in the cultural life of our country. The Association’s objective, among others, is to spread throughout Greek society the idea of a contemporary Philharmonic Orchestra which will consist of trained and skilled musicians both theoretically and as far as using the band’s instruments is concerned, under the direction of capable Head Musicians. Moreover, the Association pursues the establishment of more Philharmonic Orchestras in Regions, Prefectures and Municipalities as well as the contact of Hellenic Philharmonic Orchestras in order to update and organize Festivals, Educational Seminars, Meetings and everything else that concerns Head Musicians and Philharmonic Orchestras in general.

In 2007, the Association honoured Nikiforos Nevrakis, distinguished Head Musician, with a concert which took place in Athens.

So far, the Hellenic Philharmonic Orchestra Conductors Head-Musicians Association- Association of Local Authoriies has shown an intense presence all over Greece regarding both matters of Head-Musicians’ updating as well as solving their labor issues.

The Board of Directors visited the island of Corfu, in Scripero, on November 1st, 2008 and had a conversation on matters concerning the Head Musicians branch.

During the 7th General Assembly which took place in Agrinio on March 29th-30th 2008, the Association held the

1st Hellenic Seminar on Kinesiology and Orchestra Conducting with Mr. Miltos Logiadis, distinguished Head Musician, teaching.

At the same time, the Head Musicians Orchestra  began its work and it was established as an institution for the first time  with a concert which was held in Agrinio on March 29th, 2008.

The appearances of the Head Musicians Orchestra continued with a concert which was held in Sidirokastro-Serres on March 29th, 2009 as well as the Closing Ceremony of the Youth Band International Festival in Sindos-Thessaloniki on August 30th, 2009 under the direction of Head musician Mr. Leon J. Bly.

2nd  Hellenic Seminar on Kinesiology and Orchestra Conducting was held in Sindos-Thessaloniki on August 29th, 2009 by Head musician and President of WASBE Mr. Leon J. Bly.

DE

PA.SY.D.A.Y.F.O – OTA

Gesamtgriechischer Verein der Direktoren sowie leitenden und stellvertretenden Dirigenten Philharmonischer Orchester – OTA

Der  PA.SY.D.A.Y.FΟ – OTA  ( vorheriger P.SA.FO ) wurde 2004 als ordentlich eingetragener berufsständischer Verband aufgrund des Bedarfs der Entwicklung eines gesamtgriechischen Vereins  Direktoren, leitender und stellvertretender Orchesterdirigenten gegründet, um eine wesentliche Rolle in den kulturellen Gegebenheiten des Landes zu spielen. Eins der Ziele des Vereins abgesehen von anderen, ist es, der griechischen Gesellschaft die Idee zeitgemäßer  philharmonischer Orchester, bestehend aus Musikern, die sowohl theoretisch  als auch praktisch am Musikinstrument ausgebildet sind, unter Führung  und Leitung fähiger Dirigenten, näher zu bringen. Ein weiteres Ziel ist die Gründung von mehr philharmonischen Orchestern im Bereich der Bezirke, Präfekturen und Gemeinden, aber auch der Kontakt der Philharmonien untereinander zum Zweck des Austausches und der Organisation von Festivals, weiterbildenden Seminaren, Versammlungen und alles weitere, was den Beruf des Dirigenten und allgemein die philharmonischen Orchester betrifft.

2007 wurde Nikiforos Neurakis, der herausragende Dirigent, mit einem in Athen stattfindenden Konzert geehrt.

Mit seinem bis heute andauernden Kurs hat der PA.SY.D.A.Y.F.O –OTA seine starke Präsenz im gesamten Staat sowohl im Bereich der Information als auch der Lösung beruflicher Themen der Dirigenten vorgeführt.

Der Vorstand besuchte am 01.11.2008 Skripero in Zypern und diskutierte Themen, die den Beruf des Dirigenten betreffen.

Im Rahmen der 7. Generalversammlung am 29. 03. und 30.03 2008 in Agrinio wurde das 1. gesamtgriechische Seminar Motorik und Dirigieren unter der Leitung des angesehenen Dirigenten Herrn Miltos Logiadis realisiert. Zugleich nahm das Dirigentenorchester zum ersten Mal seine Tätigkeit mit dem Konzert, das am 29.03.2008 in Agrinio gegeben wurde, auf, um sich als Institution zu etablieren. Weitere Auftritte des Dirigentenorchesters fanden am 29.03.2009 im Schloss Serron sowie bei der Schlussveranstaltung des Internationalen Festivals junger Orchester am 30.08.2009 in Sindos statt unter der Leitung des Dirigenten Herrn Leon J. Bly.

Das zweite gesamtgriechische Seminar Motorik und Dirigieren wurde in Sindos am 29.08.2009 durch den Dirigenten und Präsidenten des WASBE Herrn Leon J. Bly realisiert.